Ambassadors Football Holland wil naast een sportieve ook een veilige organisatie zijn voor iedereen die bij ons sport. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben.

Ook voor alle trainers en coaches, niet alleen voor de jeugd maar ook de kampen, communites en tours wordt de VOG ingevoerd
Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC NSF gestimuleerd.


Is je gevraagd om een VOG aanvraag te starten? Bijvoorbeeld door iemand van de organisatie van Ambassadors Football Holland? Dan is dit stap 1:

Wat zijn de stappen daarna? Dat lees je hier:

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dienst Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat Ambassadors Football Holland alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met jongere personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). U krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/

Aanvragen (gratis) VOG
De aanvraag wordt door ons, als bestuur begeleid. Dit neemt u als vrijwilliger een hoop werk uit handen. En de aanvraag is op deze wijze voor u gratis.

Via de kampleiders en coördinatoren ontvangen wij elk seizoen de naam en e-mailadres van de vrijwilliger waarvoor VOG moet worden aangevraagd.

Procedure
Ambassadors Football Holland stuurt een standaard mail naar de vrijwilliger waarin uitgelegd wordt hoe de procedure van VOG aanvraag verloopt. Er wordt gevraagd, aan de hand van een formulier, om de gegevens in te vullen die nodig zijn om de aanvraag te starten. Deze gegevens zijn volledige namen, geboortedatum en e-mailadres. Met deze gegevens wordt de aanvraag gestart door Ambassadors Football Holland.

Hij/zij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
In dit verzoek staat de link naar de formele VOG-aanvraag en de rest wijst zich vanzelf.

Belangrijk
Hierbij is het noodzakelijk dat je een DigiD hebt. Een DigiD kan u aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Ontvangst VOG verklaring
Na invullen van de gevraagde gegevens duurt het ongeveer 2 weken voordat u de VOG verklaring per post krijgt toegestuurd.
U dient een kopie van VOG verklaring in te leveren bij Ambassadors Football Holland. Dit kan door een scan of een PDF te maken van de verklaring en in te leveren per email naar [email protected]. Of een kopie per post te sturen naar Ambassadors Football Holland, Nordlaan 21, 6881 RM Velp.

De originele VOG verklaring houdt u in eigen bezit.

Geldigheid VOG
Er is geen vastgestelde geldigheidstermijn voor een VOG. Bij Ambassadors Football Holland zullen wij onze vrijwilligers elke 4 jaar vragen om een recente VOG.

Heeft u al een VOG?
Het kan zijn dat u al in het bezit bent van een VOG op de screeningspunten 84 (belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (belast met de zorg voor hulpbehoevende personen). Is deze niet ouder dan twee jaar, dan is deze voor Ambassadors Football Holland ook bruikbaar en kunt u ons deze VOG sturen.

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?
Ambassadors Football Holland zal hier strikt mee omgaan. Iedereen die vrijwilligerswerk doet of werkzaam is bij Ambassadors Football Holland jeugd, heeft een VOG nodig. Wilt u deze niet aanvragen of krijgt u deze niet verstrekt van Dienst Justis, dan stopt uw betrokkenheid bij Ambassadors Football Holland per direct. Als een VOG niet wordt afgegeven betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Justis geeft een VOG alleen niet af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de Justis, dan wordt u alleen zelf daarover geïnformeerd.

Gedragsregels Ambassadors Football Holland
We hebben ook een gedragscode opgesteld, die samenhangt met de invoering van de VOG. In de gedragscode staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden.

Van belang is dan ook dat:de vrijwilliger kennis neemt van de gedragscode; u kunt deze hier downloaden;
de vrijwilliger zich conformeert aan de gedragscode door deze te ondertekenen en ook dit formulier in te leveren, tezamen met de VOG.

Meer weten?
Voor verdere vragen en/of opmerkingen omtrent de procedure van het aanvragen van een VOG kunt u contact opnemen met: [email protected]


Vertrouwenscontactpersoon binnen Ambassadors Football Holland
Naast een gezonde en sportieve vereniging wil Ambassadors Football Holland ook een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier sport en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

De praktijk binnen de diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden.

Binnen Ambassadors Football Holland willen wij dat graag wel voorkomen. Dat is dan ook een van de redenen waarom er een vertrouwenspersoon is aangesteld.
Deze vertrouwenpersoon is te bereiken via email adres: [email protected]

Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan binnen de stichting leuk en veilig blijft.